Hình ảnh

Hành hương Ấn Độ 2020 - India Gate
Hành hương Ấn Độ 2020 - India Gate
16 Hình
Hành hương Ấn Độ 2020 - Tal Mahal
Hành hương Ấn Độ 2020 - Tal Mahal
23 Hình
Hành hương Ấn Độ 2020 - Ganga River (Sông Hằng)
Hành hương Ấn Độ 2020 - Ganga River (Sông Hằng)
28 Hình
Hành hương Ấn Độ 2020 - Savatthi (Xá vệ)
Hành hương Ấn Độ 2020 - Savatthi (Xá vệ)
23 Hình
Hành hương Ấn Độ 2020 - Kapilavastu (Ca Tỳ La Vệ)
Hành hương Ấn Độ 2020 - Kapilavastu (Ca Tỳ La Vệ)
72 Hình
Hành hương Ấn Độ 2020 - Sarnath (Lộc Uyển)
Hành hương Ấn Độ 2020 - Sarnath (Lộc Uyển)
12 Hình
Hành hương Ấn Độ 2020 - Lâm Tỳ Ni
Hành hương Ấn Độ 2020 - Lâm Tỳ Ni
57 Hình
Hành hương Ấn Độ 2020 - Kushinagar
Hành hương Ấn Độ 2020 - Kushinagar
93 Hình
Hành hương Ấn Độ 2020 - Linh Thứu - Lộc Uyển
Hành hương Ấn Độ 2020 - Linh Thứu - Lộc Uyển
101 Hình
Hành hương Thị Vãi 2020
Hành hương Thị Vãi 2020
9 Hình
Hành hương Vĩnh Long 2020
Hành hương Vĩnh Long 2020
31 Hình
Hình ảnh chư Phật tử khóa tu VNQT đi thập tự Đà Lạt 2020
Hình ảnh chư Phật tử khóa tu VNQT đi thập tự Đà Lạt 2020
33 Hình