Kinh Na Tiên

Độ sanh và vấn đạo (KNT 2)

Chia sẻ
Pháp Âm cùng loại
Pháp Âm  
Mục đích xuất gia (KNT 3) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Duyên khởi kinh Na Tiên Tỳ kheo (KNT 1) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)