Kinh Na Tiên

Duyên khởi kinh Na Tiên Tỳ kheo (KNT 1)

Chia sẻ
Pháp Âm cùng loại
Pháp Âm  
Nhân duyện hội ngô (Kinh Na Tiên tỳ kheo 2) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Giới thiệu Kinh Na Tiên Tỳ kheo TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Mục đích xuất gia (KNT 3) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Độ sanh và vấn đạo (KNT 2) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)