Kinh Na Tiên

Mục đích xuất gia (KNT 3)

Chia sẻ
Pháp Âm cùng loại
Pháp Âm  
Độ sanh và vấn đạo (KNT 2) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Duyên khởi kinh Na Tiên Tỳ kheo (KNT 1) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)