Kinh Na Tiên

Mục đích xuất gia (KNT 3)

Chia sẻ
Pháp Âm cùng loại
Pháp Âm  
Nhân duyện hội ngô (Kinh Na Tiên tỳ kheo 2) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Giới thiệu Kinh Na Tiên Tỳ kheo TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Độ sanh và vấn đạo (KNT 2) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Duyên khởi kinh Na Tiên Tỳ kheo (KNT 1) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)