Kinh pháp cú

Chánh trí chân giải thoát (Pháp cú 57)

Chia sẻ
Pháp Âm cùng loại
Pháp Âm  
Sáng ngời với trí tuệ (PC 58-59) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Hương đức hạnh tỏa xông thiên giới (Pháp cú 56) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Hương người đức hạnh (PC 54-55) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Thân làm nhiều thiện sự (PC 53) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Có sắc lại thêm hương (PC 51-52) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Chớ nhìn lỗi người (PC 50) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Nhà sư đi vào làng (Pháp Cú 49) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Dục chưa thỏa đã bi chết (Pháp Cú 48) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Vững vàng đạo tâm (Pháp Cú 7-8) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Ý đắm say tham nhiễm (PC 47) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Biết và Hiểu về Thân (PC 46) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Như Khéo Nhặt Hoa (PC 44-45) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Chính Nhờ Tâm Hướng Chánh (PC 43) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Tâm Hướng Tà Gây Ác Tự Thân (PC 42) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Thân Người Như Đồ Gốm (PC 40) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Thân Người Như Gỗ Mục (PC 41) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Tâm Không An Trú (Pháp Cú 38) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Tâm Không Tham Ái và Sân hận (Pháp Cú 39) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Điều Phục Tâm Ma (Pháp Cú 37) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Điều Phục Tâm Ý (Pháp Cú 35) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Sống Phòng Hộ Tâm (Pháp Cú 36) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Vui Sống Không Buông Lung (Pháp Cú 32) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Chế Ngự Tâm (Pháp Cú 33) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Hãy Đoạn Thế Lực Ma (Pháp Cú 34) TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
Sợ tính buông lung (Pháp Cú 31) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Công đức Không Phóng Dật (Pháp Cú 30) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Giữ Lòng Tinh Tấn (Pháp Cú 29) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Người trí dẹp buông lung (Pháp Cú 28) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Chớ dục lạc say mê (Pháp Cú 27) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Sống Với Chánh Pháp (Pháp Cú 24) TK. Thích Nguyên hạnh (Đức Trường)
Thiền Định Hướng Niết Bàn (Pháp Cú 23) TK. Thích Nguyên hạnh (Đức Trường)
Hoan Hỉ Không Phóng Túng (Pháp Cú 21-22) TK. Thích Nguyên hạnh (Đức Trường)
Hành Trì Không Phóng Dật (Pháp Cú 19-20) TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
Tâm Khéo Tu (Pháp Cú 13-14) TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
Xứng Danh Mặc Áo Cà Sa ((Pháp Cú 9-10) TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
Chẳng Nên Gây Gổ ((Pháp Cú 6) TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
Giải Trừ Thù Hận ((Pháp Cú 5) TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
Dứt Bỏ Hận Thù ((Pháp Cú 3-4) TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
Tâm Ý Làm Chủ ((Pháp Cú 1-2) TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
Giới Thiệu Kinh Pháp Cú (PC1) TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)