Kinh Pháp Hoa Bổn Môn

Bốn tiêu chuẩn cho Hành giả (PHBM)

Chia sẻ
Pháp Âm cùng loại
Pháp Âm  
Mười điều nguyện Bồ Tát Phổ Hiền (PHBM) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Đối tượng gia trì của Bồ tát Phổ Hiền 2 (PHBM) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Đối tượng gia trì (PHBM 14) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Hành trang nhập thế (PHBM) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Bước chân vô nhiễm (PHBM) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Phước đức vô lương (PHBM 16) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Năng lực hóa độ (PHBM 3) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)