Kinh Na Tiên

Ngã chỉ là danh suông (KNT 4)

Chia sẻ
Pháp Âm cùng loại
Pháp Âm  
Nguyên nhân luân hồi và phương pháp giải thoát (KNT 8) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Pháp lành (KNT 9) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Câu hỏi liên hệ vô ngã và thân hành (KNT 6) Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Nhân duyên hội ngộ (KNT 2) Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Nguyên nhân luân hồi và phương pháp giải thoát (KNT 8) Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Cứu cánh sa môn hạnh (KNT 7) Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Điều kiện đối thoại như hiền giả (KNT 5) Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Câu hỏi liên hệ vô ngã và thân hành (KNT 6) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Giới thiệu Kinh Na Tiên Tỳ kheo (KNT 1) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Mục đích xuất gia (KNT 3) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Độ sanh và vấn đạo (KNT 2) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Duyên khởi kinh Na Tiên Tỳ kheo (KNT 1) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)