Kinh Na Tiên

Thân diệt mất nhưng nghiệp vẫn còn (KNT 25)

Chia sẻ
Pháp Âm cùng loại
Pháp Âm  
Đức Phật có phải đệ tử đaị phạm thiên? (Kinh Na Ti6n 29) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Tại sao Phật không giống cha mẹ? (Kinh Na Tiên 29) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Vì sao chăm sóc cái thân (Kinh Na Tiên 28) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Niết Bàn có hay không và ở đâu (Kinh Na Tiên 27) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Làm thiện ác kết quả về đâu? (KNT 26) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Khi tái sanh thọ nhận thân mới (KNT 24) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Phật là tối thắng (KNT 23) Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Chẳng nhìn thấy, đâu nghĩa không hề có Phật (KNT 22) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Ai có thể vào Niết Bàn (KHN 21) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Các pháp nương nhau mà tồn tại (KNT 20) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Lửa địa ngục nóng thế nào (Kinh Na Tiên 19) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Nguyên nhân bất bình đẳng giữa loài người (Kinh Na Tiên 18) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Liên hệ giữa căn và tâm (KNT 17) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Linh hồn có tồn tại không? (KNT 16) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Đầu mối của sanh tử (KNT 15) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Nguồn gốc của thồi gian (Kinh Na tiên 14) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Danh thân tái sanh (Kinh Ba Tiên 13) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Sự vui buồn là thiện hay bất thiện (Kinh Na Tiên 12) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Trí và Minh (Kinh Na Tiên 11) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Tương quan thân trước và thân sau (Kinh Na Tiên 10) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Nguyên nhân luân hồi và phương pháp giải thoát (Kinh Na Tiên 8) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Pháp lành (Kinh Na Tiên 9) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Câu hỏi liên hệ vô ngã và thân hành (Kinh Na Tiên 6) Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Nhân duyên hội ngộ (Kinh Na Tiên 2) Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Nguyên nhân luân hồi và phương pháp giải thoát (Kinh Na Tiên 8) Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Cứu cánh sa môn hạnh (Kinh Na Tiên 7) Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Điều kiện đối thoại như hiền giả (Kinh Na Tiên 5) Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Ngã chỉ là danh suông (Kinh Na Tiên 4) Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Câu hỏi liên hệ vô ngã và thân hành (KNT 6) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Giới thiệu Kinh Na Tiên Tỳ kheo (KNT 1) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Mục đích xuất gia (KNT 3) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Độ sanh và vấn đạo (KNT 2) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Duyên khởi kinh Na Tiên Tỳ kheo (KNT 1) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)