Kinh pháp cú

Người khó tìm ở đời (Pháp Cú 143-144)

Chia sẻ
Pháp Âm cùng loại
Pháp Âm  
Tấm thân có gì trường cửu (Pháp Cú 147) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Sao khong tìm ngọn đèn trí tuệ (Pháp Cú 146) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Người trí tự biết điều phục (Pháp Cú 145) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Sống kiên trì [hạm hạnh (Pháp Cú 142) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Tâm trong sạch dứt trừ nghi hoặc ?(Pháp Cú 141) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Tâm trong sạch dứt trừ nghi hoặc (Pháp Cú 141) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Mười loại khổ do bởi ác nghiệp (Pháp Cú 137-140) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Người ngu làm điều ác (PC 136) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Gìa và chết lùa người đến mạng chung Pháp Cú 135) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Hãy im lặng chớ nói lời ác độc (PC 133 -134) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Không dao gậy hại người đời sau được an lạc (PC 131-132) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Không giết không bảo giết (Pháp cú 129 - 130) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Không trốn được tay thần chết (Pháp Cú 128) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Tùy nghiệp mà thọ sanh (Pháp Cú 126) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Hại người chính là hại mình (Pháp Cú 125 TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Hãy tránh điều ác (PC 123) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Chớ khinh điều thiện nhỏ (Pháp Cú 4) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Phạm tội từ việc nhỏ (Pháp Cú 121) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Khi quả nghiệp chín mười mới biết thiện hay ác (PC 119-120) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Chứa thiện được an lạc (Pháp Cu` 118) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Chứa ác tất chịu khổ (Pháp Cú 117) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Hãy gấp làm điều lành (PC 116) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Một ngày thấy pháp tối thượng (PC 115) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Biết được câu không chết (PC 114) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Thấy được pháp sanh diệt (PC 113) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Phấn đấu hết sức mình (PC 112) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Từ bỏ ác nghiệp tu tập thiền quán (PC 111) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Tốt hơn một ngày biết tu (PC 110) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Bốn pháp báu thường tôn trọng kính lễ (Pháp Cú 109) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Cầu phước từ bậc chánh trực (PC 108) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Pháp tế lễ có phước báu lớn (PC 107) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Làm sao cúng dường phước lớn (PC 106) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Người tự chiến thắng (PC 104-105) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Chiến thắng tối thượng (PC 102-103) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Sự chuyển hóa từ bài pháp ngắn (PC 101) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Kẻ đao phủ chứng đạt (PC 100) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Kỷ nữ cám dỗ một thầy Tỳ kheo (Kinh Pháp Cú 99) Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Khả ái nơi trú bậc A La Hán (Pháp Cú 98) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Sức mạnh của tín lực (PC 97) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Người tâm ý an tịnh (PC 96) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Đức hạnh người tu (PC 95) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Nhiếp phục các căn (PC 94) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Tỳ kheo và nữ thần (PC 93) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Tích trữ thức ăn (PC 92) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Thoát khỏi trói buộc (PC 91) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Đấng Như Lai không còn đau khổ (Pháp Cú 90) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Sống với chánh tâm (Pháp Cú 89) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Rửa sạch cấu uế từ nội tâm (Pháp Cú 88) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Từ bỏ đen tối (Pháp Cú 87) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Ít người đến bờ kia (Pháp Cú 85-86) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Người có trí trì giới đúng đắn (Pc 84) Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Bậc Trí không vướng bận buồn vui (PC 83) Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Nghe chánh pháp người trí hưởng tịnh lạc (Kinh Pháp Cú 82) Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Người trí nhiếp phục tự thân (PC 80) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Hạnh phúc trong chánh pháp (Pháp Cú 79) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Kết bạn người lành (PC 78) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Khuyên răn và dạy dỗ người biết vâng lời (PC 77) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Hãy sống thân cận bậc hiền trí (PC 76) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Muốn cầu giải thoát hãy tu hạnh viễn ly (PC 75) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Danh - Quyền - Dục - Mạn, tổn hại công đức (PC 73-74) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Ác nghiệp đã làm ngầm theo kẻ ngu (Pháp Cú 71) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Tự chịu bất hạnh do cầu danh hão huyền (Pháp Cú 72) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Hạnh phúc nào bằng hiểu thông chánh pháp (PC 70) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Kẻ ngu chịu khổ khi ác quả chín muồi (PC 69) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Nghiệp chánh thiện được quả an lành (PC 67-68) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Tự làm hại chính mình (PC 66) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Luân hồi dài với người không hiểu chơn diệu pháp (PC 60) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Hiểu dược diệu pháp dù trong khoảnh khắc gần người trí (PC 65) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Chớ kết bạn với người ngu làm ác (PC 61) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Chính ta còn chưa có hướng chi con ta tài sản ta (PC 62) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Người ngu không hiểu diệu pháp dù cả đời gần người trí (PC 64) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Người ngu biết minh ngu là người trí (PC 63) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Sáng ngời với trí tuệ (PC 58-59) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Chánh trí chân giải thoát (Pháp cú 57) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Hương đức hạnh tỏa xông thiên giới (Pháp cú 56) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Hương người đức hạnh (PC 54-55) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Thân làm nhiều thiện sự (PC 53) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Có sắc lại thêm hương (PC 51-52) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Chớ nhìn lỗi người (PC 50) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Nhà sư đi vào làng (Pháp Cú 49) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Dục chưa thỏa đã bi chết (Pháp Cú 48) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Vững vàng đạo tâm (Pháp Cú 7-8) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Ý đắm say tham nhiễm (PC 47) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Biết và Hiểu về Thân (PC 46) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Như Khéo Nhặt Hoa (PC 44-45) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Chính Nhờ Tâm Hướng Chánh (PC 43) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Tâm Hướng Tà Gây Ác Tự Thân (PC 42) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Thân Người Như Đồ Gốm (PC 40) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Thân Người Như Gỗ Mục (PC 41) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Tâm Không An Trú (Pháp Cú 38) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Tâm Không Tham Ái và Sân hận (Pháp Cú 39) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Điều Phục Tâm Ma (Pháp Cú 37) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Điều Phục Tâm Ý (Pháp Cú 35) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Sống Phòng Hộ Tâm (Pháp Cú 36) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Vui Sống Không Buông Lung (Pháp Cú 32) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Chế Ngự Tâm (Pháp Cú 33) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Hãy Đoạn Thế Lực Ma (Pháp Cú 34) TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
Sợ tính buông lung (Pháp Cú 31) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Công đức Không Phóng Dật (Pháp Cú 30) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Giữ Lòng Tinh Tấn (Pháp Cú 29) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Người trí dẹp buông lung (Pháp Cú 28) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Chớ dục lạc say mê (Pháp Cú 27) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Sống Với Chánh Pháp (Pháp Cú 24) TK. Thích Nguyên hạnh (Đức Trường)
Thiền Định Hướng Niết Bàn (Pháp Cú 23) TK. Thích Nguyên hạnh (Đức Trường)
Hoan Hỉ Không Phóng Túng (Pháp Cú 21-22) TK. Thích Nguyên hạnh (Đức Trường)
Hành Trì Không Phóng Dật (Pháp Cú 19-20) TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
Tâm Khéo Tu (Pháp Cú 13-14) TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
Xứng Danh Mặc Áo Cà Sa ((Pháp Cú 9-10) TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
Chẳng Nên Gây Gổ ((Pháp Cú 6) TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
Giải Trừ Thù Hận ((Pháp Cú 5) TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
Dứt Bỏ Hận Thù ((Pháp Cú 3-4) TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
Tâm Ý Làm Chủ ((Pháp Cú 1-2) TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
Giới Thiệu Kinh Pháp Cú (PC1) TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)