Lược giảng kinh A Di Đà

Kinh pháp không thể nghĩ bàn (Kinh Di Đà 22 cuối)

Chia sẻ
Pháp Âm cùng loại
Pháp Âm  
Thọ trì phát nguyện vãng sanh (Kinh Di Đà 21) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Chư Phật phương trên xưng tán hộ niệm (Kinh Di Đà 20) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Chư Phật phương Bắc xưng tán hộ niệm (Kinh Di Đà 18) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Chư Phật phương Dưới xưng tán hộ niệm (Kinh Di Đà 19) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Sư thật giải thoát phương Nam và Tây (Kinh Di Đà 17) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Sự thật giải thoát phương đông (Kinh Di Đà 16) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Lập hạnh vãng sanh (Kinh Di Đà 15) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Phát nguyện vãng sanh (Kinh Di Đà 14) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Tại sao Phật hiệu A Di Đà (Kinh Di Đà 13) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Ý nghĩa gió xao động hàng cây (Kinh Di Đà 12) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Ý nghĩa ngày đêm sáu thời trở về tỉnh thức (Kinh Di Đà 11) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Ý nghĩa Quy luật kéo theo (Kinh Di Đà 10) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Ý nghĩa Hoa sen (Kinh Di Đà 9) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Ý nghĩa Ao thất bảo (Kinh Di Đà 8) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Dẫn nhập (Kinh Di Đà 1) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Ý nghĩa Tứ Quý (Kinh Di Đà 7) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Ý nghĩa tám nước công đức (Kinh Di Đà 6) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Cảnh Giới Tây Phương Cực Lạc (Kinh Di Đà 5) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Khái Niệm Thế Giới Cực Lạc (Kinh Di Đà 4) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Cảnh Giới Tây Phương Lý Tưởng (Kinh Di Đà 3) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Dẫn Nhập (Kinh Di Đà 1) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Thế Giới Cưc Lạc (Kinh Di Đà 2) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)