Luật

Giới Luật Ứng Dụng 3

Chia sẻ
Pháp Âm cùng loại
Pháp Âm  
Đoạn tận các túc sự trong Giới luật bậc Thánh 4 TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
Giới Luật Ứng Dụng TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
Giới Luật Ứng Dụng 4 TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
Giới Luật Ứng Dụng 2 TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
Giới Luật Ứng Dụng 1 TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)