Hình ảnh

Thủ đô Đề li 2023
Thủ đô Đề li 2023
9 Hình
Lâm tỳ ni - nơi Phật đản sinh 2023
Lâm tỳ ni - nơi Phật đản sinh 2023
7 Hình
Sarnath - Nơi Phật chuyển pháp luân 2023
Sarnath - Nơi Phật chuyển pháp luân 2023
4 Hình
Câu thi na - Nơi trà tỳ nhục thân Phật 2023
Câu thi na - Nơi trà tỳ nhục thân Phật 2023
4 Hình
Trúc Lâm Tinh Xá 2023
Trúc Lâm Tinh Xá 2023
12 Hình
Vaishaly - Tỳ Xá Ly 2023
Vaishaly - Tỳ Xá Ly 2023
10 Hình
Câu Thi Na 2023 - Phật nhập Niết bàn
Câu Thi Na 2023 - Phật nhập Niết bàn
10 Hình
Bồ dề đạo tràng 2023
Bồ dề đạo tràng 2023
3 Hình
Hành hương Ấn Độ 2020 - India Gate
Hành hương Ấn Độ 2020 - India Gate
16 Hình
Hành hương Ấn Độ 2020 - Tal Mahal
Hành hương Ấn Độ 2020 - Tal Mahal
23 Hình
Hành hương Ấn Độ 2020 - Ganga River (Sông Hằng)
Hành hương Ấn Độ 2020 - Ganga River (Sông Hằng)
28 Hình
Hành hương Ấn Độ 2020 - Savatthi (Xá vệ)
Hành hương Ấn Độ 2020 - Savatthi (Xá vệ)
23 Hình