Lược giảng kinh A Di Đà

17 Sư thật giải thoát phương Nam và Tây

Chia sẻ
Pháp Âm cùng loại
Pháp Âm  
22 Kinh pháp không thể nghĩ bàn (cuối) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Thọ trì phát nguyện vãng sanh (Kinh Di Đà 21) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
20 Chư Phật phương trên xưng tán hộ niệm TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
18 Chư Phật phương Bắc xưng tán hộ niệm TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
19 Chư Phật phương Dưới xưng tán hộ niệm TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
16 Sự thật giải thoát phương đông TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
15 Lập hạnh vãng sanh TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
14 Phát nguyện vãng sanh TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
13 Tại sao Phật hiệu A Di Đà TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
12 Ý nghĩa gió xao động hàng cây TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
11 Ý nghĩa ngày đêm sáu thời trở về tỉnh thức TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
10 Ý nghĩa Quy luật kéo theo TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
9 Ý nghĩa Hoa sen TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
8 Ý nghĩa Ao thất bảo TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
1 Dẫn nhập TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
7 Ý nghĩa Tứ Quý TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
6 Ý nghĩa tám nước công đức TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
5 Cảnh Giới Tây Phương Cực Lạc TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
4 Khái Niệm Thế Giới Cực Lạc TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
3 Cảnh Giới Tây Phương Lý Tưởng TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
1 Dẫn Nhập TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
2 Thế Giới Cưc Lạc TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)