Con đường ta đi

Cập nhật: 05/01/2023

Nguyện trồng giống Phật không sầu Cho người an lạc nhịp cầu thảnh thơi

Dồi mài giáo nghĩa Từ Bi
Thắp đèn Trí Huệ bớt si nghiệp trần
Vô minh nghiệp chướng tiêu dần
Cửa vào Thánh giả có phần của Ta
Thương người bể khổ trầm kha
Lời dạy chưa hiểu Thích Ca đạo mầu
Nguyện trồng giống Phật không sầu
Cho người an lạc nhịp cầu thảnh thơi. 

Chia sẻ
Bài viết liên quan