Kinh Pháp Cú

222. Như người đánh xe chặn được phẫn nộ

Chia sẻ
Pháp Âm cùng loại
Pháp Âm  
241. Chớ học tánh kiêu ngạo TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Tâm đức vị Sa Môn TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
240. Tham ái nghiệp dẫn cõi ác TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
239. Tuần tự trừ cấu uế nơi mình TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
235-238. Tinh cần trừ cấu uế TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
224. Việc làm dù nhỏ nhưng phước lớn TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
231-232-233-234. Ba nghiệp người trí khéo bảo vệ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
227-230. Khen chê của nười học thức TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
226. Ngày đêm thường giác tỉnh TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
225. Sống chế ngự đến cửa bất tử TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
223. Cách sống đẹp của người học Phật TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
221 Vượt qua kiết sử phẩn nộ kiêu mạn TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
218-220. Phước nghiệp được sanh thiên TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
218. Xứng gọi bậc thượng lưu TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
217. Sống an trú chánh pháp được quần chúng ái kính TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
216. Đừng để tâm vào của cải thế gian TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
215. Thoát ly dục lạc không còn sợ hãi TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
214.Hỷ ái sinh sầu lo TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
213. Ái luyến ngục xiềng sợ hãi TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
206, 297, 208. Hạnh phúc thân cận bậc Thánh TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
212. Biết sợ hãi dây tình ái TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
209,210,211. Xuất gia cắt ái ly thân TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
205. Sống chân chánh là tôn kính Phật TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
204. Hạnh phúc trong tầm tay TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
203. Niết Bàn niềm vui tối thượng TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
202. Chơ đắm mê trong tham dục TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
201. Sống tịch tịnh hạnh phúc tối thượng TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
200. V;ui sống hưởng hỷ lạc TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
197-198-199. An lạc giữa cuộc nhân sinh TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
195-196. Tôn kính và cúng dường bậc đáng kính TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
194. Điêu gì hạnh phúc nhất trên đời TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
193. Nơi sanh người cao quý
188-192 Nơi nương tựa thoát mọi khổ đau TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
186-187 Không tìm cầu dục lạc TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
183-184-185 Giáo giới lời Phật dạy TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
182. Khó thay! Đươc làm người TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
181. Cầu giải thoát bậc trí chuyên thiền định TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
179-180 Bậc không để dấu tích TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
178. Đức hạnh được trả giá TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
177. Phẩm vật không thể nào so sánh TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
176. Hại mình do nói vọng ngữ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
175. Chiến thắng ma và ma quân TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
174. Quán niệm về cái chết TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
173. Chói sáng giữa đời này TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
172. Như trăng thoát mây che
171. Kẻ khờ dại chôn mình trong bể ưu tư TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
170. Như bọt nước nổi tan TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
168-169 Hãy khéo sống chánh hạnh TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
167 Chớ chay theo những sai lầm TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
164. Chớ xem thường chánh pháp TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
163. Việc lành thật khó làm TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
163. Việc lành thật khó làm TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
162. Người phá giới tự hại thân TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
161. Nghiệp ác nghiến kẻ ngu đần TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
160. Tự mình nương tựa chính mình TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
159. Hảy hành động theo lời nói TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
158. Sử mình rồi mới dạy người TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
157. Thương chính mình phải tu ba thời TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
155-156. Lúc trẻ không biết tu TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
153-154 Người xây dựng nhà TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
152. Người ít nghe kém học trí tuệ không tăng trưởng TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
151 Đức hạnh chơn chánh không thì hư hoại TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
150 Chớ ham muốn thận này TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
149 Thân này vui thú gì? TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
148 Thân này sẽ suy vong TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
147 Tấm thân có gì trường cửu TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
146 Sao khong tìm ngọn đèn trí tuệ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
145 Người trí tự biết điều phục TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
143-144 Người khó tìm ở đời TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
142 Sống kiên trì [hạm hạnh TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
142 Tâm trong sạch dứt trừ nghi hoặc ? TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
141 Tâm trong sạch dứt trừ nghi hoặc TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
137-140 Mười loại khổ do bởi ác nghiệp TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
136 Người ngu làm điều ác TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
135 Gìa và chết lùa người đến mạng chung TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
133- 134 Hãy im lặng chớ nói lời ác độc TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
131-132 Không dao gậy hại người đời sau được an lạc TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
129-130 Không giết không bảo giết TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
128 Không trốn được tay thần chết TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
126 Tùy nghiệp mà thọ sanh TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
125 Hại người chính là hại mình TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
124 không làm khôngcó ác TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
123 Hãy tránh điều ác TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
4 Chớ khinh điều thiện nhỏ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
121 Phạm tội từ việc nhỏ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
119-120 Khi quả nghiệp chín mười mới biết thiện hay ác TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
118 Chứa thiện được an lạc TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
117 Chứa ác tất chịu khổ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
116 Hãy gấp làm điều lành TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
115 Một ngày thấy pháp tối thượng TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
114 Biết được câu không chết TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
113 Thấy được pháp sanh diệt TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
112 Phấn đấu hết sức mình TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
111 Từ bỏ ác nghiệp tu tập thiền quán TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
110 Tốt hơn một ngày biết tu TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
109 Bốn pháp báu thường tôn trọng kính lễ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
108 Cầu phước từ bậc chánh trực TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
107 Pháp tế lễ có phước báu lớn TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
106 Làm sao cúng dường phước lớn? TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Người tự chiến thắng (PC 104-105) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
102-103 Chiến thắng tối thượng TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
101 Sự chuyển hóa từ bài pháp ngắn TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
100 Kẻ đao phủ chứng đạt TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
99 Kỷ nữ cám dỗ một thầy Tỳ kheo Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
98 Khả ái nơi trú bậc A La Hán TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
97 Sức mạnh của tín lực TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
96 Người tâm ý an tịnh TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
95 Đức hạnh người tu TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
04 Nhiếp phục các căn TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
93 Tỳ kheo và nữ thần TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
92 Tích trữ thức ăn TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
91 Thoát khỏi trói buộc TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
90 Đấng Như Lai không còn đau khổ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
89. Sống với chánh tâm TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
88 Rửa sạch cấu uế từ nội tâm TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
87 Từ bỏ đen tối TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
85-86 Ít người đến bờ kia TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
84 Người có trí trì giới đúng đắn Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
83 Bậc Trí không vướng bận buồn vui Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
81 Kiên cố như đá tảng Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
82 Nghe chánh pháp người trí hưởng tịnh lạc Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
80 Người trí nhiếp phục tự thân TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
79 Hạnh phúc trong chánh pháp TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
78 Kết bạn người lành TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
77 Khuyên răn và dạy dỗ người biết vâng lời TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
76 Hãy sống thân cận bậc hiền trí TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
75 Muốn cầu giải thoát hãy tu hạnh viễn ly TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
73-74 Danh - Quyền - Dục - Mạn, tổn hại công đức TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
71 Ác nghiệp đã làm ngầm theo kẻ ngu TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
72 Tự chịu bất hạnh do cầu danh hão huyền TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
70 Hạnh phúc nào bằng hiểu thông chánh pháp TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
69 Kẻ ngu chịu khổ khi ác quả chín muồi TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
67-68 Nghiệp chánh thiện được quả an lành TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
66 Tự làm hại chính mình TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
60 Luân hồi dài với người không hiểu chơn diệu pháp TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Hiểu dược diệu pháp dù trong khoảnh khắc gần người trí (PC 65) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
61 Chớ kết bạn với người ngu làm ác TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
62 Chính ta còn chưa có hướng chi con ta tài sản ta TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
64 Người ngu không hiểu diệu pháp dù cả đời gần người trí TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
63 Người ngu biết minh ngu là người trí TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
58-59 Sáng ngời với trí tuệ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
57 Chánh trí chân giải thoát TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
56 Hương đức hạnh tỏa xông thiên giới TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
54-55 Hương người đức hạnh TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
53 Thân làm nhiều thiện sự TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
51=52 Có sắc lại thêm hương TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
50 Chớ nhìn lỗi người TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
49 Nhà sư đi vào làng TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
48 Dục chưa thỏa đã bi chết TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
7 = 8 Vững vàng đạo tâm TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
47 Ý đắm say tham nhiễm TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
46 Biết và Hiểu về Thân TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
46 Biết và Hiểu về Thân TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
44-45 Như Khéo Nhặt Hoa TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
43 Chính Nhờ Tâm Hướng Chánh TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
42 Tâm Hướng Tà Gây Ác Tự Thân TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
40 Thân Người Như Đồ Gốm TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
41 Thân người như gỗ mục TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
38 Tâm Không An Trú TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
39 Tâm Không Tham Ái và Sân hận TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
37 Điều Phục Tâm Ma TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
35 Điều Phục Tâm Ý TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
36 Sống Phòng Hộ Tâm TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
32 Vui Sống Không Buông Lung TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
33 Chế Ngự Tâm TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
34 Hãy Đoạn Thế Lực Ma TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
31 Sợ tính buông lung TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
30 Công đức Không Phóng Dật TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
29 Giữ Lòng Tinh Tấn TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
28 Người trí dẹp buông lung TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
27 Chớ dục lạc say mê TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
24 Sống Với Chánh Pháp TK. Thích Nguyên hạnh (Đức Trường)
23 Thiền Định Hướng Niết Bàn TK. Thích Nguyên hạnh (Đức Trường)
21-22 Hoan hỉ không phóng túng TK. Thích Nguyên hạnh (Đức Trường)
19-20 Hành trì không phóng dật TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
13-14 Tâm khéo tu TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
9-10 Xứng danh mặc áo cà sa TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
6 Chẳng nên gây gổ TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
5 Giải trừ thù hận TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
3-4 Dứt bỏ hận thù TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
1-2 Lm chủ tâm ý TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
0 Giới thiệu Kinh Pháp Cú TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)