Kinh Trung Bộ

101 Mười Thuyết Tùy Thuyết p1

Chia sẻ
Pháp Âm cùng loại
Pháp Âm  
139b. Quán sát nội tâm thức TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
139a. Quán sát ngoại tâm thức TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
136. Phân biệt về nghiệp TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
135 Nghiệp phân biệt loài hữu tình TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
133. Ca Chiên Diên an trú trong tuê quán TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
131. An trú trong tuệ quán TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
130b.Những thống khổ của Địa ngục TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
130a Năm vị thiên sứ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
129b Phật dạy thế nào là người hiền trí TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
219a. Phật dạy thế nào là kẻ ngu TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
128b.Nghệ thuật sống hòa hợp TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
128a. Tránh hơn thua sống hòa hợp TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
127. Vấn nạn người thợ mộc và tôn giả A Na Luật TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
216b Phạm hạnh chánh đáng TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
126a. Phạm hạnh không chánh đáng TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
125c Thành tựu điều phục tâm TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
125b. Phương pháp điều phục người tu TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
125a. Huấn luyện điều phục tâm TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
125a. Huấn luyện điều phục tâm TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
124. Khó tin khó nghĩ bàn đức hạnh người tu TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
123c Điều khó biết khó nghĩ bàn TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
123b. Điều khó hiểu khó biết TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
122c Lý do theo bậc đạo sư TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
122b. Thường quan sát tự tâm TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
122a Thế nào an định nội tâm TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
121 Không tánh nơi an trú thanh tịnh TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
119C Mười công đức thân hành niệm TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
119B Các bậc thiền giải thoát TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
60. Tịnh hóa ba nghiệp (ACKH 2023) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
119a Kiểm doát hoạt động động của thân TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Lối thoát vượt qua mọi chướng ngại (ACKH 2023 TƯƠNG ƯNG) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Nhiều cảm thọ an lạc do tu tập (ACKH 2023 TRUNG BỘ) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
117. P.1 Thánh định với căn duyên và mối liên hệ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
116. Bậc đại uy lực TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
115b. Bậc hiền trí thiện xảo về Xứ và duyên khởi TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
115a. Bậc hiền trí thiện xảo về giới TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
114. Nên làm và không nên làm TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
113b Hãy tu như bậc chân nhân TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
204. Tu hành trong bệnh tật TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
113a.Hãy sống như bậc chân nhân TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
112c Do thấy gì biết gì mạn phiền não đoạn trừ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
112b. Hành tướng sáu xứ và sáu giới TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
111 An trú bất đoạn pháp quán TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
112a Hình thứ năm thủ uẩn TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
110b Khái niệm người chơn chánh TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
110a Khái niệm người bất chánh TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
109b. Ảnh hưởng của thân kiến TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
109a. Tìm hiểu năm thủ uẩn TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
108c. Thiền nào Thế Tôn tán thánh và không tán thán TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
108b. Thế nào người đáng cung kính TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
108a. Nương tựa vào pháp TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
107b Có đạo lộ có chứng đắc dược không? TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
107a Con đường tuần tự giải thoát TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
106c. Niết bàn bất động TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
106b. Bốn bất động từ vô sở hữu và.phi tưởng phi phi tưởng xứ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
106a. Ba pháp lợi ích bất động TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
105b. Phòng hộ với sáu xúc xứ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
105a. Người thành tựu trí tuệ giải thoát TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
104 Giải quyết diêt trừ các tránh pháp TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
104 Nguyên nhân dẫn đến tranh cãi TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
103 Ứng xử thế nào cho đúng? TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
103 Suy nghĩ như thế nào TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
102 Quan điểm Niết bàn hiện tiền TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
102 Những quan điểm sai lầm về quá khứ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
102 Những quan điểm sai lầm về tương lai TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
101 Mười tùy thuyết của đức Phật TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
101 Tinh cần có kết quả tốt không? P 1 TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
15 Quán sát tự ngã TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
56 Ý nghiệp là tối thượng tác thành ác nghiệp TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
14 Khổ do lòng dục TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
54 Đoạn tận các túc sự trong giới luật của bậc Thánh TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
53 Con đường hữu học TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
13 Hiểu biết Dục - Sắc và Cảm thọ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
12 Lông tóc dựng ngược TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
11 Bốn hạng Sa môn sư tử hống TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
51 Bốn hạng người TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
50 Hàng ma khuấy phá TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
10 Bốn pháp quán niệm TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
9 Hiểu biết chân chánh TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
8 Đoạn giảm tâm tà kiến (ACKH 2020) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
48 Sáu pháp lục hòa (ACKH 2020) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
47 Tự mình quán sát TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
7 Tầy trừ tâm uế (ACKH 2020) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
6 Ước mong thù thắng TK. Thích Nguyên hạnh (Đức Trường)
77 Năm Pháp Đệ Tử Tôn Kính Phật p1 TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
6 Quán sát ý nghĩa học pháp (ACKH) TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
8 Pháp môn đoạn trừ cấu uế ACKH 2016 TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
97 Con đường phạm thiên giới p2 TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
32 Hạng Tỳ kheochói sáng (ACKH 2016) TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
41 Nhân duyên gì sSai biệt gì (ACKH 2017) TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
76 Bốn phi và bất an phạm hạnh p2 TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
76 Bốn phi và bất an Phạm hnh p1 TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
75 Thọ lạc do tu thiền p3 TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
75 Thọ lạc do tu thiền p1 TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
99 Những vấn nạn của Subha p2 TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
31 Nghệ Thuật Sống Hòa Hợp (ACKH 2016) TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
99 Những vấn nạn của Subha p1 TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
35 Luận đàm về tự ngã (ACKH 2017) TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
74 Đoạn trừ cái biết sai lầm TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
88 Những vấn đề liên hệ ba nghiệp TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
96 Bốn loại phụng sự và tài sản TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
75 Thọ lạc do tu thiền p2 TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
6 Ước Nguyện Thù Thắng ( ACKH) TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
94 Bốn hạng người ở đời TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
103 Hòa giải và ứng xử TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
90 Vấn nạn vua Ba Tư Nặc TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
95 Ý kiến của Phật về các chú thuật p1 TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
97 Con đường Phạm thiên giới p1 TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
5 Tu tập tăng thượng tâm (ACKH) TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
89 Pháp truyền thống của Đức Thế Tôn TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
91 Đức tính tốt của Đức Phật p2 TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
101 Mười Thuyết Tùy Thuyết p3 TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
86 Nhiếp Phục Và Xuất Gia TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
101 Mười Thuyết Tùy Thuyết p2 TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
98 Cao Quý Của Bà La Môn TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
93 Chủ Trương Giai Cấp Tối Thượng TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
82 Giai Cấp Tối Thượng TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
2 Tâm Hoang Vu (ACKH) TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
33 Đức Hạnh Tùy Kheo (ACKH 2016) TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
14 Khổ Do Lòng Dục (ACKH 2018) TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
71 Kinh Ba Minh TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
92 Sela Tán Thán Phật TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)