Kinh Tương Ưng

251. Ít người chuyển xe pháp

Chia sẻ
Pháp Âm cùng loại
Pháp Âm  
250. Qúa ít người chứng đạt TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
249, Bất hạnh khi khôn biết Bốn Chân lý TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
248. Hãy tư duy liên hệ đến mục đích TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
246. Năm lá trong tay ít hay nhiều? TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
247 Vì sao cần hiểu bốn chân lý. TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
245. Minh và vô minh TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
245. Minh và vô minh TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
244. Chân lý nền tảng của bậc Thánh TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
243. Chớ nói lời phù phiếm TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
242 Từ bỏ và đoạn tận bệnh ái TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
241. Con đường bậc thánh ái kính TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
240/ Con đường hướng thượng TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
239 Phap môn gương kính pháp TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
239. Pháp môn gương kính pháp TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
238. Pháp môn đưa đến lợi ích TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
237. Làm sao không bị thoái đọa TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
236. Phật dạy pháp giải thoát TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
235. Bốn pháp cần thành tựu TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
234. Lợi ích lớn do tu bốn như ý túc TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
233. Diệu dụng bốn đầy đủ như ý TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
232. Sức mạnh bốn như ý túc TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
231. Bốn như ý túc cần đượctu tập TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
230 Ba tầm cầu cần được đoạn tận TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
229. Bốn chánh cần nên được tu tập TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
228. Hai pháp căn bản cần được tu tập TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
227. Tác dụng năm căn nam lực TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
226 Năm căn cảm xúc không còn dư tàn TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
226. Năm căn cảm xúc không còn dư tàn TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
225. Biết rõ sự đoạn diệt năm căn cảm thọ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
224. Tìm hiểu năm căn cảm xúc TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
123.a Điều khó tin khó hiểu TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
223. Trì năm căn không còn tái sanh TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
222. Cần quán năm căn như thế nào? TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
221. Quả Bồ Đề từ pháp năm căn TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
220. Thương phần kiết sử và Bốn niệm xứ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
219. Thanh tịnh căn bản trong các thiện pháp TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
218. Tập khởi và đoạn diệt Bốn Niệm Xứ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
217. Chánh niệm và tỉnh giác TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
216. Pháp chưa từng được nghe TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
215 Hữu học và vô học TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
214. Diệu pháp tồn tại và không tồn tại TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
213 Mục đích của thiện giới TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
212. Chớ phóng tâm hướng ngoại TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
211. Pháp hộ trì cho mình và người khác TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
210. Thanh tịnh căn bản trong thiện pháp TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
208. Tự mình nương tựa chính mình TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
207. Lời Phật chớ nghi ngờ do dự TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
206. Thế nào gọi là đại nhân TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
205. Hãy tu thiền chớ có phóng dật TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
203. Chỗ thực hành của người tu TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
202. Hai pháp căn bản về những thiện pháp TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
201. Thế nào chánh niệm và tỉnh giác TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
200 Đạo lộ Tứ Niệm xứ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
198 Vị trí Tứ vô lượng tâm trong Phật giáo TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
196. Vượt qua các kiêu mạn TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
194. Tầm quan trọng như lý tác ý TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
194.Năm cấu uế của tâm TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
193. Thiện căn bản không phóng dật và suy tư đúng TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
192. Có tu tập có chứng đắc TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
191. Đoan tận các pháp sanh trói buộc TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
190. Con dường thể nhập phá vỡ tham sân si TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
189 Con đường đưa đến đoạn tận khát ái TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
188 Bảy pháp không tổn giảm TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
187 Diệu dụng bảy chi phần giác ngộ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
186 Đến bờ bên kia TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
185 Bệnh thuyên giảm nhờ tu tập TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
184 Do mình khéo tác ý mà được lạc trú TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
183 Lợi ích hiểu biết và giải thoát TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
182 An trú vào bảy giác chi TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
181 Hành trì bảy giác chi có bảy lợi ích chờ đợi TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
7 Sống biết chế ngự TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
180 Món ăn của bảy chi phần giác ngộ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
179 Món ăn của năm triền cái TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
6 Những gì hơn hết và tối thắng TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
178 Sức mạnh bảy giác chi TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
5 Hoan hỉ và vui thích TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
177 Sự trói buộc năm thượng phần kiết sử TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
4 Vượt qua mong muốn kiêu mạn TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
176 Sự trói buộc nam hạ phần kiết sử TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
175 Năm thủ uẩn khéo thường che đậy TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
174 Tìm hiêu năm triền cái trở ngại TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
3 Liễu tri con đường giải thoát TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
173 Chớ đám say năm dục công đức TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
1 Khái quát kinh Tương ưng (TX Ngọc Đểm) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
172 Hãy tỉnh giác bảy tùy miên tiềm ẩn TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
171 Rời xa bốn hệ phược trói buộc TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
170 Bốn ách phược cần từ bỏ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
169 Dòng thác cuộc đời TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
168 Tỉnh giác ba loại tầm cầu TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
167 Nhờ thắng trí các kiết sử yếu mòn mục nát TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
166 Sức mạnh của thánh đạo tám ngành TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
165 Như lý tác ý Quan sát đúng đắn TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
163 Sống không phóng dật TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
162 Làm bạn với điều thiện TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
161 Điềm tướng báo trước TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
160 Đến bờ bên kia TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
159 Mục đích gì tu tập theo Phật TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
4 Tỉnh giác giữa mê loạn TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
158 Tác hại năm dục công đức TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
1 Làm sao vượt qua chấp chặt và ham muốn TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
157 Con đường phi pham hanh va pham hanh TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
156 Bao nhiêu pháp đưa đến hạnh phúc Niết bàn TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
165 Nhập thất sống trong thiền tịnh TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
154 Khi cái nhìn đặt huớng chân chánh TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
153 Mục đích gì sống đời phạm hạnh TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
151 Thiện lành đưa đến giải thoát Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
150 Bất hạnh khi vô minh dẫn đầu TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
149 Sanh khởi do nơi chấp thủ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
148 Mười siêu hình khó hiểu khó biết Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
147 Định nghĩa về đức Như Lai TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
146 Làm sao hiểu đúng pháp TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
145 Phật có chỉ trích pháo tu khổ hạnh TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
144 Dục là căn bản của khổ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
143 Châu báu trên đỉnh đầu TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
142 Khất thực có phải đang làm tổn thương các gia đình TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
141 Tiếng vang vỏ ốc TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
140 Sai biệt thuyết pháp TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
139 Cầu nguyện cho người đã mất TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
139 Câu hỏi về siêu hình TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
137 Đấu sư và mã sư có được sanh thiên Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
136 Có được sinh cõi thiên Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
135 Do gì trở nên bạo tàn và hiền lành Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
132 Tìm hiểu tiến trình tu chứng TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
131 Không còn bị trói buộc TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
128 Thế nào gọi là kiết sử trói buộc TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
127 Đạo lộ đưa đến sự đoạn tận TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
126 Sức mạnh người nữ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
125 Nỗi khổ của người nữ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
123 Nơi sinh khởi của cảm thọ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
122 Cảm thọ giải thích tùy theo pháp môn TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
121 Giác tỉnh với cảm thọ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
117 Chánh niệm và tỉnh thức liên hệ với cảm thọ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
118 Sống với tâm không trói buộc TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
119 Quán chiếu cảm thọ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
115 Sống với sự hộ trì TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Tôn giả Rahula vấn nạn TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
114 Làm sao có cái nhìn khéo thanh tịnh TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Sự thấy khéo thanh tịnh TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
113 Thâu nhiếp sáu căn TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
112 Từ bỏ khổ pháp TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Tám chướng nạn của người tu TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
111 Nhiễm và không nhiễm dục lậu TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
110 Tu như khúc gỗ trôi ra biển TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
109 Thâu nhóm mọi tâm tư TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
31 Lời giáo giới của đức Phật TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
108 Ba pháp đưa đến hỷ lạc TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
107 Vượt qua sợ hãi và nguy hiểm TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
106 Pháp môn lửa cháy TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
105 Thân là Vô ngã TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
104 Tham Dục là Kiết sử TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
103 Kiết Sử của Tham Dục TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
102 Cây Có Nhựa TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
101 Vượt Qua Biển Khổ TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
100 Dục Niệm Chi Phối TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
100 Duyệt hỷ tiêu tận TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
99 Nhiệm Mầu của Pháp TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
98 Sống với Đệ tử và Đạo sư nội trú TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
97 Nghiệp cũ và mới TK. Thích Nguyên hạnh (Đức Trường)
96 Sống Với Tâm Tự Tại TK. Thích Nguyên hạnh (Đức Trường)
95 Do duyên sáu xứ TK. Thích Nguyên hạnh (Đức Trường)
19 Hạnh Đầu Đà TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
68 Cái ngã không có TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
47 Tiếng rống con sư tử TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
94 Gia chủ vấn nạn hạnh tu giải thoát TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
78 Sai lầm do không hiểu biết TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
58 Cầu chứng cảnh bất động TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
80 Pháp và ngã chấp TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
53 Nên từ bỏ ác tà kiến TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
81 Thiết thực hiện tại TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
82 Bệnh của chúng sanh TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
76 Bất động làm tâm giải thoát TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
85 Sống với thâu nhiếp TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
79 Người biết sống một mình TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
84 An tịnh điều phục TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
87 Hiểu rõ như thật TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
62 Nghĩa thuyết pháp TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
70 Phiền Não Của Tâm TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
83 Không còn đau khổ TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
89 Vươt khỏi các khổ ách TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
88 Bậc nói một cách chân chánh TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
93 Đoạn trừ kiết sử TK. Thích Nguyên Hạnh ( Đức Trường)
94 Gia chủ vấn nạn hạnh tu giải thoát TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
88 Bậc Nói Một Cách Chơn Chánh TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
87 Hiểu Rõ Như Thật TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)