Tán thán công hạnh đức đệ Tứ Pháp chủ

Cập nhật: 12/12/2022

Giải Đại thừa, giúp mọi người hiểu ba cõi rỗng không, Nương Pháp Hoa, giúp thánh nhân rõ ba thừa về một.

Cung văn:
Mây báu hiện trời Nam, trời người thấm nhuần ơn Tam bảo
Pháp hỷ thắm Sài Thành, Tăng đoàn Gia Định nghinh Đế sư
Phạm âm diễn tấu, gia phong Lâm Tế ngàn năm vững chãi
Thiên nhạc ngân vang, Phật giáo Việt Nam đông tiết nở hoa đàm.
Hồi niệm:
Hơn mấy thế kỷ mở cõi Biên thành, rừng sâu nước độc
Suốt ba trăm năm khai sơn lập tự, hoằng đạo chốn Nam kỳ
Lão tổ Nguyên Thiều dựng Quốc Ân Kim Cang, tông thiền rạng rỡ
Tăng cang Tiên Giác Hải Tịnh hưng Giác Lâm Tổ đạo, Phật pháp sáng ngời,
Mạch đạo truyền thừa, hòa hợp Tăng Ni, bốn chúng cùng tu niệm,
Nguồn tâm tỏ sáng, một phái đông lưu, ngàn sông về đại dương
Đức đệ tứ Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Đạo hiệu Nhật Nghiêm, hiệu xưng Trí Quảng
Nối dòng Lâm Tế Gia Phổ, đời thứ bốn mốt
Kế thừa tông Thiên Thai, pháp ấn mở bày
Đạo hạnh thanh cao, làm xán lạn dòng họ Thích 
Trí tuệ rạng ngời, giúp thạnh hưng Phật giáo Việt Nam.
Tuổi thơ nhập đạo, tham sân si từ bỏ
Tuổi đạo trang nghiêm, giới định tuệ chuyên cần.
Thấy cuộc đời như huyễn mộng chơn không,
Luyện tuệ giác, tâm liễu thông pháp giới.
Ngài theo hạnh Phổ Hiền đại nguyện
Ngài thực tu Tự Tại Quan Âm.
Giải Đại thừa, giúp mọi người hiểu ba cõi rỗng không,
Nương Pháp Hoa, giúp thánh nhân rõ ba thừa về một.
Khi trưởng thành, học đạo, đức ngài vân du khắp chốn,
Lúc hoằng pháp, chuyên tâm, dấu chân hóa độ Bắc Nam.
Đầu tư Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam,
Hàng vạn Phật tử nhờ Tam tạng Việt văn thấu hiểu Phật ngôn;
Phát triển Học viện Phật giáo Việt Nam,
Hàng ngàn Tăng Ni nương ân đức của ngài trở thành pháp khí.
Lập Đạo tràng Pháp Hoa, trăm ngàn Phật tử tựa nương
Mở Khóa tu An lạc, biết bao Tăng tục thọ ân.
Một đời vì Giáo hội, vì Tăng ni,
Trọn kiếp vì Dân tộc, vì tín chúng.
Ngôn ngữ hữu hạn, nói không hết những lời tán thán,
Đạo nghiệp vô biên, mãi còn hoài sử sách lưu danh.

(Ban Trị Sự GHPGVN TP.HCM)

Chia sẻ
Bài viết liên quan