Kinh sám hối hồng danh

Cập nhật: 22/10/2022

Do Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng Quyền Pháp Chủ GHPGVN biên soạn

Kinh sám hối hồng danh

                                 Kinh / Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh

 

NGUYỆN HƯƠNG

 

Đốt nén tâm hương trước Phật đài,

Ngũ phần dâng trọn Đức Như Lai.

Cầu xin nhân loại lên bờ giác,

Hạnh phúc bình an khắp muôn loài.

 

Đốt nén tâm hương cúng Phật Đà,

Lòng thành gởi tận chốn bao la.

Cầu xin Tam Bảo thường gia hộ,

Đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà.

 

Đốt nén tâm hương ở Ta bà,

Nhớ lời di huấn Đức Thích Ca.

Cầu xin Bồ tát Tùng Địa Xuất,

Thầm giúp cho người tụng Pháp Hoa.

NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

 

TÁN PHẬT

Tâm Thế Tôn mảy trần không bợn,

Thân của Ngài vô tận phước lành.

Từ bi cứu khổ độ sanh,

Chúng con đảnh lễ chí thành quy y.

 

LỄ PHẬT

Nam mô Quy y Kim Cang Thượng Sư

Quy y Phật

Quy y Pháp

Quy y Tăng

Con nay phát tâm không vì tự cầu phước báu nhân thiên, Thanh văn, Duyên giác cho đến quyền thừa Bồ tát. Quyết lòng cầu tối thượng thừa, nguyện cùng Pháp giới chúng sanh nhất thời đồng chứng Vô thượng Chánh đẳng, Chánh giác.

Nam mô Quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết Chư Phật. (1 lạy)

Nam mô Quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết Tôn Pháp. (1 lạy)

Nam mô Quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết Hiền, Thánh Tăng. (1 lạy)

Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. (1 lạy)

Nam mô Phổ Quang Phật

Nam mô Phổ Minh Phật

Nam mô Phổ Tịnh Phật

Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật

Nam mô Chiên Đàn Quang Phật

Nam mô Ma Ni Tràng Phật

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật

Nam mô Nhứt Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật

Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật

Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật

Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật

Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật

Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật

Nam mô Đại Bi Quang Phật

Nam mô Từ Lực Vương Phật

Nam mô Từ Tạng Phật

Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật

Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật

Nam mô Thiện Ý Phật

Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật

Nam mô Kim Hoa Quang Phật

Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật

Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật

Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật

Nam mô Phổ Hiền Sắc Thân Quang Phật

Nam mô Bất Động Trí Quang Phật

Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật

Nam mô Tài Quang Minh Phật

Nam mô Trí Huệ Thắng Phật

Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật

Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật

Nam mô Thế Tịnh Quang Phật

Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật

Nam mô Nhựt Nguyệt Quang Phật

Nam mô Nhựt Nguyệt Châu Quang Phật

Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật

Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật

Nam mô Diệu Âm Thắng Phật

Nam mô Thường Quang Tràng Phật

Nam mô Quan Thế Đăng Phật

Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật

Nam mô Pháp Thắng Vương Phật

Nam mô Tu Di Quang Phật

Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật

Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật

Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật

Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật

Nam mô Vô Lương Âm Thinh Vương Phật

Nam mô Tài Quang Phật

Nam mô Kim Hải Quang Phật

Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật

Nam mô Đại Thông Quang Phật

Nam mô Nhứt Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật

Nam mô Bảo Quang Phật

Nam mô Long Tôn Vương Phật

Nam mô Tinh Tấn Quân Phật

Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật

Nam mô Bảo Hỏa Phật

Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật

Nam mô Hiện Vô Ngu Phật

Nam mô Bảo Nguyệt Phật

Nam mô Vô Cấu Phật

Nam mô Ly Cấu Phật

Nam mô Dõng Thí Phật

Nam mô Thanh Tịnh Phật

Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật

Nam mô Ta Lưu Na Phật

Nam mô Thủy Thiên Phật

Nam mô Kiên Đức Phật

Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật

Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật

Nam mô Quang Đức Phật

Nam mô Vô Ưu Đức Phật

Nam mô Na La Diên Phật

Nam mô Công Đức Hoa Phật

Nam mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật

Nam mô Tài Công Đức Phật

Nam mô Đức Niệm Phật

Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật

Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật

Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật

Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật

Nam mô Thiện Du Bộ Phật

Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật

Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật

Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật

Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật.

 

Chư Phật Thế Tôn trong khắp mười phương, chư Phật Thế Tôn hiện hữu trong đời, tất cả các Ngài thương xót chúng con! Hoặc con đời này hay là đời trước, nhiều kiếp xa xưa đến tận ngày nay tạo ra các tội, hoặc tự mình làm hoặc bảo người làm; hoặc thấy người làm sanh lòng hoan hỷ.

Như trộm của người, của mười phương Tăng hay của thường trụ; hoặc tự mình lấy hoặc bảo người lấy hay thấy người lấy sanh lòng hoan hỷ.

Tất cả các tội, hoặc có che dấu hoặc không che dấu, đáng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nơi chốn biên địa, nghèo khổ đọa đày; tất cả tội này cầu xin các Ngài cho con sám hối.

Tất cả công đức do con tu được ở hiện đời này hay nhiều đời trước, như hành bố thí, hoặc giữ tịnh giới, thí cho chúng sanh cơm ăn áo mặc, hoặc tu tịnh hạnh làm gương cho đời, gieo hạt giống lành vào tâm chúng sanh, tăng trưởng thiện căn, thành tựu huệ mạng; nay xin hồi hướng Vô thượng Bồ Đề. Như quá khứ, vị lai, hiện tại chư Phật hồi hướng, con nay hồi hướng cũng lại như vậy.

 

Tất cả chư Phật trong ba đời,

Vô lượng thế giới khắp mười phương,

Con dùng ba nghiệp rất thanh tịnh,

Thành kính lễ lạy không hề sót.

 

Sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiền,

Phân thân hiện khắp trước Như Lai,

Một thân lại hiện sát trần thân,

Mỗi thân lạy khắp sát trần Phật.

 

Sát trần Phật ở trong một trần,

Đều có đầy đủ chúng Bồ tát,

Vô tận thế giới cũng như vậy,

Thâm tín chư Phật đều sung mãn.

 

Tôi dùng tất cả các âm thanh,

Tạo nên ngôn ngữ diệu vô thượng,

Tận kiếp vị lai không hề mỏi,

Ca ngợi công đức Phật ba đời.

 

Sắm đồ rất đẹp nào tràng hoa,

Kỹ nhạc, hương thơm cùng tàng lọng,

Các thứ trang nghiêm đẹp như vậy,

Tôi dùng cúng dường chư Như Lai.

 

Nào là y phục, các thứ hương,

Phấn hương, thiêu hương cùng trầm thủy,

Mỗi thứ nhiều như núi Tu Di,

Tôi đem cúng dường các Đức Phật.

 

Do tâm thắng giải quá rộng lớn,

Thâm tín tất cả Phật ba đời,

Sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiền,

Khắp đem cúng dường các Đức Phật.

 

Từ xưa đã tạo nhiều nghiệp ác,

Đều vì ba độc tham, sân, si,

Từ thân, khẩu, ý mà gây nên,

Tất cả nay tôi đều sám hối.

 

Vô lượng công đức của chư Phật,

Bồ Tát, Duyên giác và Thanh văn,

Hữu học, vô học cùng chúng sanh,

Tất cả nay tôi đều tùy hỷ.

 

Các Đấng soi đời khắp mười phương,

Vừa mới chứng nên đạo Bồ Đề,

Tất cả nay tôi đều khuyến thỉnh,

Chuyển xe chánh pháp độ quần sanh.

 

Chư Phật nếu muốn nhập Niết bàn,

Tôi xin thành tâm đều mời thỉnh,

Cúi mong ở lại lâu trong đời,

Cho chúng sanh nương nhờ tu học.

 

Bao nhiêu phước đức bởi cúng dường,

Ngợi khen, thỉnh Phật mời trụ thế,

Tùy hỷ, sám hối, các căn lành,

Hồi hướng chúng sanh cùng Phật đạo.

 

Tôi nay theo học với Như Lai,

Tu tập viên mãn hạnh Phổ Hiền,

Cúng dường chư Phật đời quá khứ,

Cùng với mười phương Chiếu Thế Đăng,

 

Vị lai tất cả Thiên Nhơn Sư,

Hết thảy tâm nguyện đều viên mãn,

Nguyện theo học khắp Phật ba đời,

Mau chứng nên quả đại Bồ Đề.

 

Cùng khắp mười phương các cõi nước,

Rộng lớn trang nghiêm thanh tịnh đẹp,

Chúng hội vây quanh các Như Lai,

Đều ở dưới cội Bồ Đề thọ.

 

Bao nhiêu chúng sanh trong mười phương,

Nguyện lìa lo khổ, thường an lạc,

Đều được lợi ích chánh pháp mầu,

Dứt hết phiền não không còn thừa.

 

Khi tôi tu học đạo Bồ Đề,

Trong các loài đều biết túc mạng,

Thường được xuất gia tu tịnh giới,

Không nhơ, không lỗi cũng không hư.

 

Trời, Rồng, Dạ xoa, Bàn trà quỷ,

Nhẫn đến loài người cùng phi nhơn,

Tất cả ngôn ngữ của chúng sanh,

Đều dùng diệu âm mà nói pháp.

 

Siêng tu trong sạch Ba la mật,

Giữ tâm Bồ Đề luôn sáng suốt,

Dứt trừ chướng nhơ không hề sót,

Đầy đủ tất cả hạnh nhiệm mầu.

 

Ở nơi các hoặc nghiệp cảnh ma,

Trong vòng thế gian được giải thoát,

Cũng như hoa sen không dính nước,

Nào khác nhựt, nguyệt chẳng dừng không.

 

Dứt hết tất cả khổ ác đạo,

Khắp đồng ban vui cho quần chúng,

Như thế trải qua vô số kiếp,

Lợi ích mười phương không cùng tận.

 

Tôi thường tùy thuận các chúng sanh,

Cùng tận tất cả vị lai kiếp,

Hằng tu hạnh lớn của Phổ Hiền,

Viên mãn Bồ Đề quả Vô Thượng.

 

Những người cùng tôi đồng một hạnh,

Cầu được sanh chung các cõi nước,

Thân, khẩu, ý, nghiệp đều đồng nhau,

Tất cả hạnh mầu cùng tu tập.

 

Các thiện tri thức lợi ích tôi,

Vì tôi chỉ bày hạnh Phổ Hiền,

Nguyện cùng tôi thường chung hội họp,

Đối với tôi lòng luôn hoan hỷ.

 

Nguyện thường diện kiến chư Như Lai,

Và hàng Bồ Tát vây quanh Phật,

Tôi đều cúng dường tứ sự đủ,

Tột thuở vị lai không nhàm mỏi.

 

Nguyện gìn pháp mầu của Như Lai,

Rõ bày cả thảy đạo Bồ Đề,

Rốt ráo thanh tịnh hạnh Phổ Hiền,

Trọn kiếp vị lai thường tu tập.

 

Tôi thường vào ra các cõi nước,

Tu phước vô tận, trí vô tận,

Định, huệ, phương tiện và giải thoát,

Đầy đủ vô tận tạng công đức.

 

Trong một trần có trần số cõi,

Trong mỗi cõi có nan tư Phật,

Mỗi Phật đều ở giữa chúng hội,

Tôi thấy hằng giảng hạnh Bồ Đề.

 

Khắp hết mười phương các cõi nước,

Mỗi đầu lông đủ có ba đời,

Phật cùng quốc độ số vô lượng,

Tôi đã tu hạnh trải trần kiếp.

 

Lời của Như Lai đều thanh tịnh,

Mỗi lời đủ cả các âm thanh,

Theo tiếng chúng sanh lòng ưa thích,

Biện tại của Phật đều ban khắp.

 

Tất cả chư Phật trong ba đời,

Dùng những ngữ ngôn thanh tịnh kia,

Hằng chuyển pháp mầu rất lý thú,

Nhờ trí sâu tôi đều lãnh thọ.

 

Tôi hay thâm nhập đời vị lai,

Tất cả kiếp thu làm một niệm,

Hết thảy những kiếp trong ba đời,

Vào khoảng một niệm tôi đều nhập.

 

Trong một niệm tôi thấy ba đời,

Tất cả các Đấng Nhơn Sư Tử,

Cũng thường vào trong cảnh giới Phật,

Như huyễn giải thoát và oai lực.

 

Trong các cực vi đầu sợi lông,

Xuất hiện trang nghiêm đủ ba cõi,

Mười phương trần sát các đầu lông,

Tôi đều thâm nhập để nghiêm tịnh.

 

Vị lai các Đấng Chiếu Thế Đăng,

Thành đạo chuyển pháp độ chúng sanh,

Phật sự xong xuôi hiện nhập diệt,

Tôi đều đến gần để hầu hạ.

 

Thần thông lực Phật khó nghĩ bàn,

Phổ môn thị hiện khắp mười phương,

Trí hạnh đầy đủ tu công đức,

Oai thần từ bi mây khắp che.

 

Phước đức trang nghiêm thanh tịnh cõi,

Trí huệ vô lậu khó sánh bằng,

Thiền định, phương tiện và oai lực,

Đầy đủ Bồ Đề quả Vô thượng.

 

Tất cả nghiệp lành đều thanh tịnh,

Phá trừ phiền não ác ba đời,

Hàng phục ma quân không để sót,

Tu tập Phổ Hiền hạnh thù thắng.

 

Thanh tịnh trang nghiêm khắp mười phương,

Giải thoát tất cả loài hàm thức,

Khéo hay phân biệt các pháp mầu,

Có thể sâu vào biển trí huệ.

 

Khắp tu thanh tịnh các công hạnh,

Chí nguyện thảy đều được viên mãn,

Gần gũi cúng dường các Đức Phật,

Tu hành vô lượng kiếp không mỏi.

 

Tất cả Như Lai trong ba đời,

Đều có hạnh nguyện rất thù thắng,

Tôi đã cúng dường tu tập đủ,

Dùng hạnh Phổ Hiền ngộ Bồ Đề.

 

Tất cả Như Lai có trưởng tử,

Danh hiệu các Ngài là Phổ Hiền,

Tôi nay hồi hướng các căn lành,

Để được trí hạnh cũng dường ấy.

 

Nguyện thân, khẩu, ý hằng thanh tịnh,

Công hạnh cõi nước cũng không nhơ,

Trí huệ hạnh đức gọi Phổ Hiền,

Nguyện tôi cùng Ngài đều đồng đẳng.

 

Vì khắp thanh tịnh hạnh Phổ Hiền,

Trí huệ rộng lớn của Văn Thù,

Trọn sự nghiệp kia không hề sót,

Đến kiếp vị lai hằng không mỏi.

 

Tôi tu các hạnh đều vô lượng,

Được các công đức bất tư nghì,

An trụ những hạnh rộng lớn này,

Suốt thấu tất cả thần thông lực.

 

Trí huệ rộng lớn của Văn Thù,

Huệ hạnh Phổ Hiền cũng dường ấy,

Tôi nay hồi hướng các căn lành,

Thường theo các Ngài mà tu học.

 

Chư Phật ba đời luôn khen ngợi,

Những nguyện rộng lớn khó sánh bằng,

Tôi nay hồi hướng các căn lành,

Để được Phổ Hiền hạnh thù thắng.

 

Nguyện tôi lúc mạng sắp lâm chung,

Trừ hết tất cả các chướng ngại,

Tận mặt gặp Phật A Di Đà,

Liền được vãng sanh cõi Cực Lạc.

 

Tôi đã vãng sanh cõi kia rồi,

Hiện tiền thành tựu nguyện lớn này,

Cả thảy tròn đủ không thừa thiếu,

Lợi lạc tất cả loài hàm thức.

 

Chúng hội Di Đà đều thanh tịnh,

Tôi từ hoa sen nở sanh ra,

Thân thấy Đức Phật Vô Lượng Quang,

Liền thọ ký tôi đạo Bồ Đề.

 

Nhờ Đức Phật kia thọ ký rồi,

Tôi hóa vô số vạn ức thân,

Trí huệ rộng lớn khắp mười phương,

Lợi lạc tất cả chúng sanh giới.

 

Nhẫn đến hư không thế giới tận,

Chúng sanh phiền não nghiệp không còn,

Nhưng bốn pháp ấy vẫn vô cùng,

Nguyện tôi rốt ráo hằng vô tận.

 

Cõi nước vô biên khắp mười phương,

Trang nghiêm các báu cúng dường Phật

Sắm đồ an lạc thí Trời, người,

Trải kiếp vi trần luôn tu tập.

 

Nếu có người nơi nguyện vương này,

Một phen nghe liền sanh tín kính,

Mong cầu khát ngưỡng quả Bồ Đề,

Được công đức nhiều hơn tài thí.

 

Nhờ đây thường xa các bạn ác,

Thoát khỏi tất cả ba đường dữ,

Mau thấy Đức Phật Vô Lượng Quang,

Đầy đủ Phổ Hiền nguyện tối thắng.

 

Người này thọ mạng được lâu dài,

Trong loài người ở bậc tôn quý,

Người này không lâu sẽ trọn nên,

Công hạnh đồng với Đức Phổ Hiền.

 

Ngày trước do vì không trí huệ,

Tạo ra năm nghiệp vô gián ác,

Chuyên tụng Nguyện vương Phổ Hiền này,

Tất cả tội chướng mau tiêu diệt.

 

Sanh ra dòng họ cùng dung sắc,

Tướng tốt,trí huệ đều đầy đủ,

Các ma, ngoại đạo không phá được,

Kham làm phước điền cho ba cõi.

 

Mau đến cội Bồ Đề thọ vương,

Ngồi an hàng phục các chúng ma,

Thành đạo Chánh giác nói pháp mầu,

Khắp lợi tất cả loài hàm thức.

 

Nếu người ở nơi mười nguyện này,

Hồi hướng tu tập các căn lành,

Trong một niệm thảy đều viên mãn,

Thành tựu chúng sanh khắp ba cõi.

 

Phổ Hiền thù thắng nguyện của tôi,

Phước đức vô biên đều hồi hướng,

Nguyện cho chúng sanh đang chìm đắm,

Mau sanh cõi Phật Vô Lượng Quang.

 NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

 

 

HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo

 

TAM QUY

* Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng.

* Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển.

* Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại.

 

PHÁP HOA THỦ HỘ THẦN CHÚ

Thần chú PHỔ HIỀN

Ađanđê đanđapàti, Đanđavatàni, Đanđacùxalê, Đanđaxùđari, Đari, xùđarapàti, Butđapasỳani, Đaràni, Avatàni, Samvatàni, Sangapàrisìtê, Sanganìgatàni, Đạcmapàri sìtê, Sacva Satva, Rutacô salỳa, Nugatê Sima Viriđìtê.

 

Thần chú DƯỢC VƯƠNG

Aniê maniê manê màmanê , kittê càritê samê , samitàvi Santê Muttê ,
Múttatàmê, Samê Avisamê, Samasamê Gadê, Sadê, Asìnê Săntêsani,Đaràni, Alôkabàsê, Racha, Vêsàni, Niđìni Abyantaravisìtê, Utcùlê Mutkùlê, Asàdê, Paràđê, Sucănsi, Asamasamê,Butđavì Lôkìtê Đacma Pàrisìtê,Sanganìgôsàni, Nìgô sàni, Bada Bada Sôđàni, Mantrê Mantra Sadàtê, Ruta Côsalìê, Asàdê Asavanatàda Vacùlê, Valồđa Amanyantàya.

 

Thần chú DŨNG THÍ

Valê Mahavalê, Útkê, Mutkê Ađê Ađavàti, Trichê, Tricha Vàti, Ichìni,
Vichìni, Kichìni Tritti, Tricha Vàti Xoaha.

 

Thần chú TỲ SA MÔN THIÊN VƯƠNG

Áttê Náttê Vanáttê Anađê, Nađi Cùnađi Xoaha.

 

Thần chú TRÌ QUỐC THIÊN VƯƠNG

Aganê Ganê Gôri Ganđàri, Kanđàli Matăngi Bùcasi Sanculê Rùxaly Xoaha.

 

Thần chú LA SÁT

Ichìmê Ichìmê Ichìmê Ichìmê Ichìmê, Nìmê Nìmê Nìmê Nìmê Nìmê, Rùhê Rùhê Rùhê Rùhê Rùhê, Stùhê Stùhê Stùhê Stùhê Stùhê Xoaha.

 

Tất cả muôn loài đến nghe kinh,
Quyết lòng bỏ vọng để cầu chơn,
Cùng nhau giữ pháp cho còn mãi,
Chẳng phụ lời vàng của Thích Tôn.
Làm cho lợi ích chốn Nhơn Thiên,
Muốn bỏ trần gian nỗi ưu phiền,
Nương theo diệu nghĩa mà tu tập,
Khi mãn duyên phàm được lên Tiên.
Hoặc về cõi Phật ngự đài sen,
Nghiệp chướng nhiều đời bỗng lắng yên,
Trần duyên thuận nghịch tâm không thiết,
Liễu ngộ Pháp Hoa chứng đạo Thuyền.
Tâm từ mở rộng đến vô biên,
Tướng hảo quang minh tự trang nghiêm,
Mọi loài trông thấy lòng thanh thản,
Diệu quả Bồ đề thể tịch nhiên.

NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ THIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

Chí tâm đảnh lễ :

NAM MÔ

TỐI THƯỢNG THỪA

VIÊN GIÁO

DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH

PHÁP HOA

HỘI THƯỢNG PHẬT

BỒ TÁT

(3 lần)

 

Chia sẻ
Phật học liên quan